Bu sayfadaki konularla ilgili konuşma alıştırmalarını
SPEAKING EXERCISES kitabından çalışabilirsiniz.
 
 

 

 

 

 

II. Grub (3. tekil şahıslar)
He
She
It


Üçüncü tekil şahıslardan sonra yükleme (s, es, veya ies) takıları ilave edilir.

Ali runs very fast.           Ali çok hızlı koşar.
He runs very fast.          O çok hızlı koşar.

Mine studies English.     Mine İngilizce çalışır.
She studies English.       O İngilizce çalışır.

The cat catches mice.     Kedi fare(ler) yakalar.
It catches mice.               O fare(ler) yakalar.  
Üçüncü tekil şahıslarda cümleyi olumsuz yaparken DOES yardımcı fiil olarak kullanılır
ve yüklemdeki
(s, es, veya ies) takıları kaldırılır. 
 
 
Ali does not run very fast.
Ali çok hızlı koşmaz.
Ali doesn't run very fast.
 
Mine does not study English. 
Mine İngilizce çalışmaz.
Mine doesn't study English. 
 
This cat does not catch mice. 
Bu kedi fare(ler) yakalamaz.
This cat does'nt catch mice.
 YES / NO QUESTIONS

Does Ali run very fast?
Ali çok hızlı koşar mı?
Yes, he does.
No, he doesn't.
Does Mine study English? 
Mine İngilizce çalışır mı?
Yes, she does.
No, she doesn't.
Does this cat catch mice? 
Bu kedi fare(ler) yakalar mı?
Yes, it does.
No, it doesn't.
  previous                                                    main page