THE LIST  of IRREGULAR  VERBS

Düzensiz Fiillerin Listesi


Sevgili öğrenciler isteğiniz üzere "Düzensiz Fiillerin Listesi" eklendi.

"Irregular Verbs"
İngilizce'de çok kullanılan fiillerdir. 

Bunların hepsini birden hemen ezberlemeye çalışmayınız!


Present 

Past

Past Participle
arise  -  1) kalkmak 2) doğmak arose arisen
awake - uyandırmak awoke awoken
be -        olmak was/were  been
beat -    dövmek, yenmek  beat beaten
become - olmak became become
begin  -  başlamak began begun
bend -    eğmek, eğilmek bent bent
bet -       bahse girmek bet bet
bite -      ısırmak bit bitten
bleed -   kanamak bled bled
blow -     esmek, üflemek blew blown
break -   kırmak, kırılmak broke broken
bring -    getirmek brought brought
build -     yapmak (inşaat) built built
burn -     yanmak, yakmak burned/burnt burned/burnt
burst -    patlamak, yarılmak burst burst
buy -       satın almak bought bought
catch -   yakalamak caught caught
choose -seçmek chose chosen
cling -    yapışmak, sıkıca sarmak clung clung
come -   gelmek came come
cost -     mal olmak cost cost
creep -   sürünmek crept crept
cut -       kesmek cut cut
deal -     1) dağıtmak 2) ele almak dealt dealt
dig -        kazmak dug dug
dive -     dalmak, dalış yapmak dived/dove dived
do -         yapmak did done
draw -    çizmek drew drawn
dream -  rüya görmek dreamed/dreamt dreamed/dreamt
drink -     içmek drank drunk
drive -    sürmek drove driven
eat -       yemek ate eaten
fall -       düşmek fell fallen
feed -     beslemek fed fed
feel -      hissetmek felt felt
fight -     savaşmak fought fought
find -       bulmak found found
fit -          uymak fit fit
flee -       kaçmak fled fled
fling -      fırlatmak, atmak flung flung
fly -         uçmak flew flown
forbid -   yasaklamak forbade/forbad forbidden
forget -   unutmak forgot forgotten
forgive - affetmek forgave forgiven
freeze -  donmak froze frozen
get -        almak got got/gotten
give -      vermek gave given
go -         gitmek went gone
grind -    öğütmek, çekmek ground ground
grow -     büyümek, büyütmek grew grown
hang -    asmak, sarkmak hung hung
have -    sahip olmak had had
hear -     işitmek heard heard
hide -      gizlenmek hid hidden
hit -         vurmak hit hit
hold -      tutmak held held
hurt -       incitmek, yaralamak hurt hurt
keep -     tutmak, korumak kept kept
kneel -    diz çökmek knelt knelt
knit -       örmek knit/knitted knit/knitted
know -    bilmek knew known
lay -        döşemek laid laid
lead -     yöneltmek led led
leap -     atlamak , sıçramak leapt leapt
leave -   bırakmak, ayrılmak left left
lend -     ödünç vermek lent lent
let -        bırakmak, izin vermek let let
lie (lie down) - yatmak, uzanmak  lay lain
lie -        yalan söylemek lay lain
light -    aydınlatmak lit/lighted lit/lighted
lose -     kaybetmek lost lost
make -  yapmak made made
mean -  demek istemek,       
               kastetmek, anlamı olmak 
meant meant
meet -   karşıla - ş - mak met met
pay -      ödemek paid paid
prove -  kanıtlamak , ispat etmek proved proved/proven
put -       koymak put put
quit -      vazgeçmek, terketmek quit quit
read -    okumak read read
ride -      binmek rode ridden
ring -      çalmak (zil) rang rung
rise -      doğmak (güneş) rose risen
run -       koşmak ran run
say -       demek said said
see -       görmek saw seen
seek -     aramak sought sought
sell -       satmak sold sold
send -     göndermek, yollamak sent sent
set -       koymak,yerleştirmek;kurmak,   
               ayarlamak
set set
sew -     dikmek sewed sewed/sewn
shake -  sarsmak, el sıkmak  shook shaken
shave -  tıraş olmak shaved shaved/shaven
shine -   parlamak shone shone
shoot -  vurmak (silahla) shot shot
show -   göstermek showed shown
shrink -  çekmek, küçülmek shrank/shrunk shrunk/shrunken
shut -     kapa - t-mak shut shut
sing -     şarkı söylemek, ötmek  sang sung
sink -     batmak sank sunk
sit -        oturmak sat sat
sleep -  uyumak slept slept
slide -   kaymak slid slid
speak - konuşmak spoke spoken
speed - çabuk gitmek, koşmak,  
               acele etmek
sped sped
spend - harcamak spent spent
spill -    dökmek, saçmak  spilled/spilt spilled/spilt
spin -    dönmek, döndürmek spun spun
spit -     tükürmek, çiselemek,  
              serpelemek
spat spat
split -    yarmak, çatlatmak split split
spread - yaymak, sermek, 
                dağıtmak
spread spread
spoil -    bozmak spoilt spoilt
spring - sıçramak sprang sprung
stand -  (ayakta) durmak stood stood
steal -    çalmak stole stolen
stick -    batmak, yapışmak stuck stuck
sting -    arı gibi sokmak, batmak   stung stung
stink -    kokuşmak, pis kokmak stank/stunk stunk
strike -   çarpmak struck struck
swear - yemin etmek swore sworn
sweep - süpürmek swept swept
swim -   yüzmek swam swum
swing -  salıncakta  sallanmak swung swung
take -     almak took taken
teach -   öğretmek taught taught
tear -      yırtmak tore torn
tell -       söylemek, anlatmak told told
think -    düşünmek thought thought
throw -   atmak threw thrown
understand - anlamak understood understood
upset -   devirmek, altüst etmek upset upset
wake -   uyandırmak woke woken
wear -    giymek wore worn
weave - dokumak, örmek wove woven
weep -  ağlamak, gözyaşı dökmek wepk wept
win -      kazanmak won won
wind -    döndürmek, sarmak,  
                burkmak (saat) 
wound wound
withdraw - geri çek - il -  mek withdrew withdrawn
wring -   burmak, bükmek wrung wrung
write -    yazmak wrote written

previous                                           main page